Verder lezen

//Verder lezen
Verder lezen2019-09-02T14:39:37+00:00

Op deze plaats een aantal inspirerende publicaties over circulaire economie. Ze komen ook aan de orde tijdens onze inspiratiesessie en workshops.
Tips en suggesties? Laat het ons weten: info@startcirculair.nl

The road to circularity (2019)

In de gepresenteerde economische studie ‘The road to circularity: why a circular economy is becoming the new normal‘ worden tien strategieën behandeld die bedrijven kunnen toepassen om circulariteit te omarmen. Het is een startpunt voor een discussie in elke organisatie over hoe circulariteit handen en voeten kan krijgen (bijvoorbeeld in de vorm van een inspiratiesessie of workshop). Ter inspiratie worden er ook tien voorbeelden toegelicht van bedrijven die de strategieën toepassen.

Publicatie Pwc

Manifest Circulair & Onderwijs’ (2019)

Onderwijsinstellingen in Amsterdam hebben het manifest ‘Circulair & Onderwijs’ opgesteld. Doel is om onderwijsinstellingen te mobiliseren en een platform te bieden om leerlingen en studenten ideeën en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor toekomstbestendige innovaties, onder meer om de omslag te kunnen maken naar een circulaire economie.
Zie hier wat er nog meer gebeurt in het onderwijs rond Circulaire Economie.

Manifest 'Circulair & Onderwijs'

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (2019)

De tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens achteloos weggooien of verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn en continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 21 Februari 2019 presenteerde staatssecretaris Van Veldhoven het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

Uitvoeringsprogramma CE

Toepassing SDG’s door Nederlandse organisaties (2019)

Als organisaties serieus willen bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, moet er commitment zijn van de top. De SDG’s raken alle aspecten van de bedrijfsvoering en het is de taak van het leiderschap om de hele organisatie te betrekken. Dat blijkt uit het onderzoek Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties dat PwC onlangs publiceerde. Hieruit blijkt dat organisaties in Nederland moeite hebben om hun bijdrage aan de SDG’s concreet te maken en ze op te nemen in hun strategie.

PwC onderzoek

De Nieuwe Businessagenda (2019)

Deze publicatie van MVO Nederland (‘De snelste route naar een nieuwe economie’) beschrijft welke doorbraken er nodig zijn, en hoe we die bereiken. Op cruciale thema’s beschrijft MVO Nederland de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen, wat er moet gebeuren om het kantelpunt naar een nieuwe economie dichterbij te brengen. Met zeven scherpe agendapunten, waaronder: Geef De Grondstof Door – ofwel circulair ondernemen.

StartCirculair is partner van MVO Nederland.

De Nieuwe Business Agenda

Circulaire economie in kaart (2019)

De circulaire economie in Nederland is in opkomst. Deze nieuwe inventarisatie van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL 2019) laat zien dat er veel bedrijven en organisaties zijn die bewust of onbewust bijdragen aan de circulaire economie. In totaal gaat het om ruwweg 85.000 activiteiten, waar circa 420.000 banen mee zijn gemoeid.
Bij de innovatieve initiatieven gaat het om vernieuwende productontwerpen, technologieën of businessmodellen of om nieuwe toepassingen voor bestaande productontwerpen, technologieën of businessmodellen. Zie bijvoorbeeld een aantal koplopers van StartCirculair.

Download rapport

Pensioenfondsen en Circulaire Economie (2019)

Nederlandse pensioenfondsen zullen de risico’s en kansen van een circulaire economie in kaart moeten brengen. Dat is één van de stappen die zij moeten nemen in de transitie naar een circulaire economie. Niets doen is geen optie, stelt het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) in een kennispaper.

In het paper ‘De circulaire agenda’ zet de groep een aantal stappen uiteen voor Nederlandse pensioenfondsen om goed te kunnen functioneren.

Download paper

Klimaatakkoord (2018)

Het mondiale Klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs werd gesloten, vraagt van de deelnemende lidstaten een forse reductie van de emissie van broeikasgassen. Om daaraan te kunnen voldoen, heeft het Nederlandse kabinet zich ten doel gesteld om de emissie in 2030 met 49 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Het beleid dat daarvoor dient te worden ingezet, is vastgelegd in het nationale Klimaatakkoord.

Startcirculair heeft geanalyseerd (zie hier) welke rol circulaire economie speelt in dit Klimaatakkoord.

Download rapport
Circulair Organiseren

Aan de slag met circulair ondernemen (2018)

In dit ook voor ons inspirerende en praktische werkboek van prof. dr. Jan Jonker c.s. is de insteek dat circulaire economie pas handen en voeten in bedrijven kan krijgen als het leidt tot een nieuw businessmodel. Businessmodellen immers zijn de kurk waarop het bedrijfsleven drijft.
Let wel: dit werkboek is ook een aanrader voor non-profit organisaties die met circulair ondernemen (organiseren) aan de slag willen.

Dit werkboek komt ook aan de orde tijdens ons Inspiratiesessie en diverse workshops.

Aanvragen publicatie

Bezit jij een trein, vliegtuig of snelweg? (2018)

Vorig jaar aanvaardde prof. dr. Jan Jonker de Leerstoel Emile Francqui in Brussel. In zijn inspirerende inaugurele rede laat hij zien hoe een veranderende economie, met daarin nieuwe business modellen en mede mogelijk gemaakt door hybride bankieren, met elkaar een systeem vormen – een systeem dat vraagt om fundamentele veranderingen: ‘Het organiseren ervan bestaat uit hard werken, ploeteren, experimenteren, vallen, opstaan en opnieuw beginnen. Van een ‘masterplan’ is geen sprake.’ Over bezit en gebruik van goederen, en over anders organiseren: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Met Startcirculair

Download publicatie

Circular Economy Finance Guidelines (2018)

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de transitie van de lineaire naar de circulaire economie. In de circulaire economie doen veel nieuwe bedrijfsmodellen hun intrede die om een andere manier van financiering vragen. ABN AMRO, ING en Rabobank hebben gezamenlijke financieringsrichtlijnen voor de circulaire economie opgesteld. De Circular Economy Finance Guidelines zijn gericht op het stimuleren en ontwikkelen van de sleutelrol die financiering kan spelen bij deze transitie.  De richtlijnen bieden een gemeenschappelijk kader om de voor elk circulair concept de juiste financieringsvorm te kunnen kiezen.

Meer weten over mogelijke financiering (ook: subsidie) van jouw circulaire business? Zie hier.

Download publicatie

Circulaire Economie… en energietransitie (2018)

Deze notitie is een eerste verkenning naar de mogelijke bijdrage van een circulaire economie aan de energietransitie in Nederland, een transitie die is gericht op de in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken doelen: ‘Een goed samenspel van de circulaire economie en de energietransitie is nodig’. 

Zie hier een samenvatting en onze reactie.

Download rapport

Circulair inkopen in 8 stappen (2018)

Deze publicatie vat de lessen samen die Copper8 leerde in tien jaar circulair inkopen. Deze handleiding moet inkopers, beleidsadviseurs en projectleiders helpen om zelfstandig een circulair inkooptraject op te starten en uit te voeren.

Download publicatie

Route Circulair (2018)

Een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel.

Koop publicatie

Alles van Waarde (2017)

In deze uitgave, met als ondertitel ‘Circulariteit door sectoren heen’, beschrijft ABN Amro heel inzichtelijk wat circulair ondernemen is en kan zijn. Aan de hand van een aantal verdienmodellen in de circulaire economie tonen ze de toepasbaarheid én het succes van circulair ondernemen in alle denkbare sectoren.
Tijdens de inspiratiesessies en workshops van Startcirculair komen deze circulaire business- en verdienmodellen uitgebreid aan bod.

Download publicatie

Circulariteit in de hotellerie (2017)

Onderscheidend vermogen is van groot belang voor de hotelsector. Slim inspelen op nieuwe ontwikkelingen is van belang: circulaire economie. Zo kunnen hotels gasten, investeerders en banken voor zich winnen én concrete invulling geven aan hun MVO-beleid-nieuwe-stijl (zie hier). ABN AMRO verwacht, op basis van verkennend onderzoek, dat de Nederlandse hotelsector op deze manier 37 miljoen euro per jaar kan besparen!

Laat ons weten wat Startcirculair kan betekenen voor jouw hotel. Denk daarbij aan een inspiratiesessie-op-maat en aan diverse startworkshops.

Circulariteit in de hotellerie

Circulariteit in retail (2017)

Waarom nieuw kopen als het anders kan? In de publicatie met deze titel presenteert ABN Amro de resultaten van een consumentenonderzoek: wat is hun bereidheid om circulaire producten te kopen of gebruiken? En hoe staan ze tegenover een circulair consumptiepatroon?

Circulariteit in retail

Donut economie

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

Koop publicatie

Eeuwige winst (2017)

Een pragmatische gids over de overgang naar de circulaire economie, vooral bedoeld voor beginnende en kleine(re) ondernemingen. De twee Belgische auteurs schetsen dat anders denken over en omgaan met productiemiddelen, rendabel werken mogelijk maakt zonder daarbij mens of natuur te benadelen. Dat veranderingen nodig zijn, leggen de schrijvers (ondernemer respectievelijk bioloog) uit aan de hand van een terugblik op twee eeuwen grenzeloze groei

Koop publicatie

Material Matters (2016)

Een spannende ontdekkingstocht naar hoe we nadenken over onze rol op aarde. Een revolutionair boek, dat de wereld zoals wij die kennen volledig op zijn kop zet. In negen hoofdstukken vol aansprekende voorbeelden werken Thomas Rau en Sabine Oberhuber stapsgewijs toe naar een nieuw economisch model. Een wereld waarin de consument niet langer ‘eigenaar’ maar gebruiker is, materialen rechten krijgen en afval verleden tijd is.

Koop publicatie