Onderwijs

/Onderwijs
Onderwijs2019-09-03T11:14:59+00:00

Ook in het (voortgezet) onderwijs komt steeds meer aandacht voor de Circulaire Economie en dus ook voor circulair ondernemen. Daarvan kunnen bedrijven en organisaties gebruik maken. Op deze pagina een aantal relevante activiteiten. Neem voor meer informatie contact op met onze onderwijsspecialist Nanouk Jansen: Nanouk@startcirculair.nl.

N.B. Ook het komende schooljaar verzorgt Startcirculair de scholing van docenten van onder andere Technasia.

‘Boost aan circulaire economie’

In het Uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid (zie hier) staat het onderwijs aan de lat om met circulaire economie aan de slag te gaan. Minister Van Engelshoven: ‘Onderwijs en wetenschap zorgen ervoor dat we meer kennis opbouwen over de vraagstukken rondom circulaire economie. Als leerlingen daarmee vroegtijdig kennis maken en studenten en werkenden daarin worden opgeleid en bijgeschoold, kunnen alle generaties een flinke boost geven aan de circulaire economie.’

Wat is er al ontwikkeld?

Technasium

Leerlingen en docenten van de ong. 100 technasia ondersteunen bedrijven en organisaties (gemeente, zorg, sport, enz.) die aan de slag willen met circulair ondernemen. De bedrijven zijn dan opdrachtgever voor uiteenlopende vraagstukken die bij die bedrijven en organisaties spelen.
Stichting Technasium en StartCirculair werken samen (zie hier) om duurzaamheid binnen het technasiumonderwijs naar een hoger plan te tillen. Met speciale aandacht voor circulair ondernemen! Startcirculair verzorgt tevens praktische scholingen over circulaire economie speciaal voor docenten.

VMBO

Om de beroepsvoorbereiding in de doorstroming van vmbo naar vervolgopleidingen op mbo 4-niveau te verbeteren is een conceptschoolexamenvak Technologie en Toepassing (T&T) ontwikkeld. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is het onderwerp van een pilot en monitort SLO dit proces door middel van een onafhankelijke curriculumevaluatie. Op de 36 scholen van de pilot is het inmiddels een examenvak, andere scholen kunnen het als extracurriculair vak aanbieden. Zie hier voor meer informatie.

Bij Technologie & Toepassing zijn leerlingen bezig met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Het vak is dan ook niet gebonden aan een specifiek profiel: T&T past bij elk profiel in het vmbo.

Leerlingen gaan op zoek naar oplossingen voor reële problemen van de opdrachtgever (en dat kunnen dus ook circulaire vraagstukken zijn). Om tot een goede uitwerking van hun idee te komen, houden de leerlingen vaak nauw contact met het bedrijf of een mbo-opleiding. De opdrachtgevers geven uiteraard hun feedback op de oplossingen waarmee de leerlingen komen.

Ikcirculeer

Ikcirculeer maakt de circulaire economie zichtbaar en toegankelijk voor vmbo-ers door vernieuwende en innovatieve lesprogramma’s met herkenbare producten, onderwerpen en rolmodellen.

Ondernemend onderwijs (regio Den Bosch)

Ondernemend Onderwijs ‘sH is een ‘Lerend Netwerk’ dat samen met onderwijs, bedrijfsleven en (semi)overheden ondernemende vaardigheden en ruimte voor ondernemendheid stimuleert.

Groenpact

Groenpact richt zich op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? In GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken.

Spark the movement

‘In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal zijn initiatieven te vinden van mensen die verder kijken dan de dag van vandaag en die zorg dragen voor zichzelf, anderen en de aarde.’ Spark stimuleert deze beweging in het onderwijs.

Leren voor Morgen

Een groep van samenwerkende organisaties vormt de coöperatie Leren voor Morgen. Als netwerk zetten zij zich in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional.

Manifest ‘Circulair & Onderwijs’

In Amsterdam hebben diverse onderwijsinstellingen het manifest ‘Circulair & Onderwijs’ ondertekend. Het doel is instellingen te mobiliseren en een platform te bieden om leerlingen en studenten ideeën en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor toekomstbestendige innovaties, onder meer om de omslag te kunnen maken naar een circulaire economie. Het onderwijs speelt een grote rol in die transitie. Zie hier het manifest.

Meer weten?

Startcirculair denkt graag met onderwijsinstellingen en gemeenten mee over het stimuleren van Circulaire Economie (en circulair ondernemen) in het onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met onze onderwijsspecialist Nanouk Jansen: Nanouk@startcirculair.nl.

Startcirculair ondersteunt bedrijven en organisaties die meer willen weten van Circulaire Economie om vervolgens aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dat doen we met informatieinspiratie en workshops, scholing van docenten en met advies (waaronder financieel advies).