Uitvoeringsprogramma CE

//Uitvoeringsprogramma CE

Donderdag 19 februari 2019 presenteerde het kabinet het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Hiermee geven kabinet en deelnemende partijen voortvarend vorm aan de transitie naar een circulaire economie.
Op deze plaats een korte toelichting. Hieronder kun je het volledige programma downloaden.

Aanleiding

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

In het Grondstoffenakkoord zijn deze ambities onderschreven door op dit moment meer dan 400 bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties. Namens deze partners zijn in 2018 transitieagenda’s voor vijf prioritaire ketens opgesteld:

  • biomassa en voedsel
  • kunststoffen
  • maakindustrie
  • bouw en
  • consumptiegoederen

Concrete acties en projecten

De concrete acties en projecten maken tastbaar op welke manier de omslag naar een circulaire economie gebeurt. Ze moeten tevens anderen (bedrijven, burgers, regio’s, overheden) prikkelen om ook in actie te komen en van een idee een businesscase te maken.

Naast de concrete projecten en dwarsdoorsnijdende thema’s is in dit eerste uitvoeringsprogramma ook aandacht besteed aan kennisontwikkeling en pilots. Kennisontwikkeling en het gebruikmaken van pilots en experimenten zijn van belang om vervolgens projecten op te kunnen schalen.

Klimaatopgave én circulaire economie

Versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie draagt bij aan de klimaatopgave: ook in de kabinetsreactie op de transitieagenda’s zijn de raakvlakken met de energie- en klimaattransitie benoemd, en is de bijdrage van circulaire economie aan het realiseren van de klimaatdoelen geduid. Wanneer fossiele en andere niet-hernieuwbare grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare bronnen (zoals biomassa en recyclaat uit reststromen) kan dit een aanzienlijke CO2-reductie betekenen. En die ontstaat ook door producten en grondstoffen in een gesloten kringloop te houden.

Daarnaast draagt een circulaire economie bij aan de voorzieningszekerheid van schaarse grondstoffen, zoals kritieke metalen, die hard nodig zijn voor de energietransitie.

Versnellingshuis

In haar activiteiten draagt Startcirculair actief bij aan het realiseren van de gestelde doelen van het Uitvoeringsprogramma, zie bij Informatie, bij Inspiratie en workshops en bij Financiering. We zijn in gesprek met verschillende partijen om samen bedrijven en organisaties (overheden, zorg, onderwijs, sport) optimaal te ondersteunen bij hun start en ontwikkeling van circulair ondernemen.
Daarnaast werken we samen met het Versnellingshuis, zie hier.

Download Uitvoeringsprogramma

6 april 2019