‘Circulaire economie’ in Klimaatakkoord

//‘Circulaire economie’ in Klimaatakkoord

Met het kersverse Klimaatakkoord op tafel lijkt het erop dat in Nederland twee belangrijke ambities om voorrang strijden in aandacht en in aanpak: het organiseren van een circulaire economie én de forse reductie van de emissie van broeikasgassen. Maar schijn bedriegt: er is wel degelijk een directe relatie tussen deze twee prioriteiten. We durven zelfs te stellen dat er sprake is van een gewenste twee-eenheid in benadering en in aanpak.

Voor StartCirculair de reden om drie recente belangrijke rapporten naast elkaar te leggen:

  • het (Ontwerp van het) Klimaatakkoord (2018)
  • het rapport ‘Circulaire economie in kaart’ (Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2019)
  • het rapport ‘Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?’ (PBL, 2018).

Zie hier de drie rapporten.

49% minder broeikasgassen

Het mondiale Klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs werd gesloten, vraagt van de deelnemende lidstaten een forse reductie van de emissie van broeikasgassen. Om daaraan te kunnen voldoen, heeft het Nederlandse kabinet zich ten doel gesteld om de emissie in 2030 met 49 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Het beleid dat daarvoor dient te worden ingezet, is vastgelegd in het nationale Klimaatakkoord.

Circulaire economie: minder energie en afval

Tegelijkertijd is er de ambitie van het Rijksbrede programma Circulaire Economie om efficiënter om te gaan met grondstoffen. Een circulaire economie draagt primair bij aan vermindering van het grondstoffengebruik, waardoor landen minder afhankelijk worden van de import van grondstoffen.

In een meer circulaire economie is in de regel ook minder energie nodig, omdat er minder grondstoffen gewonnen hoeven worden, er minder materialen en eindproducten worden gemaakt en het maken van materialen en productonderdelen met behulp van recycling en hergebruik meestal minder energie vergt dan het produceren met primaire grondstoffen. Een meer circulaire economie zorgt daarmee ook voor zowel minder afval als minder emissies van schadelijke stoffen naar bodem, lucht en water.

Samenhang tussen ambities en transities

Doordat een meer circulaire economie in potentie ook leidt tot minder emissies van broeikasgassen, is er dus samenhang tussen beide maatschappelijke ambities en de daarvoor benodigde transities, aldus het PBL: ‘Deze samenhang betekent dat de ene ambitie in potentie kan bijdragen aan de realisatie van de andere ambitie. Zo kan een deel van de broeikasgassen worden gereduceerd door de economie meer circulair te maken.’

Het PBL constateert in haar rapport (2018) ‘dat een goed samenspel van de circulaire economie en de energietransitie nodig is.’ Vanuit deze constatering is StartCirculair het (Ontwerp van het) Klimaatakkoord gaan lezen – op zoek naar de beoogde rol van circulaire economie in het omvangrijke packet van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen.

Zie hier ook het blogartikel over het klimaatakkoord van Rob Boerée

CE in Klimaatakkoord

Download poster

 

10 januari 2019